GMail mail checker

körande system

No Mail!

För att lära mig lite mer hur Raspberry pI kopplar samman med GPIO läste jag en del av Adafruits Raspberry Pi artiklar. Mycket i början var sådan jag gjort redan, ssh, skapa bootmedia. Det första experimentet de pekade ut är att göra en mail status notifierare. Jag tycker nog att de installerar saker lite krångligt, i del 4 installerar de rpi.gpio. För att i steget att förbereda python göra det igen. För att förbereda python behövs bara att installera tre python paket sudo apt-get install python-dev python-rpi.gpio python-feedparser installerar alla med en gång.

Kopplingschema: GMail LEDs

Kopplingschema: GMail LEDs

Uppkopplingen för testen är liten, två motstånd, två lysdioder och lite sladdar. För att göra det enklare och använder jag upkoppligssladden från lawicel, som jag lödde ihop igår. Mellan GPIO-pinnen och lysdioden sätter man ett motstånd och sedan lysdioden till jord. Jag har valt att använda pinne 18 och 23 som i exemplet.

Efter detta behöver man skriva ett litet styrprogram. Det blir inte jätte stort i python, jag har valt att koda in lite variabler som var konstanter i Adafruits exempel och lägga till att den blinkar med dioderna innan den börjar kolla mail. Detta är ett sätt att se att man har kopplat sladdarna rätt.

#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import feedparser
import time

USERNAME = "gmail_user"
PASSWORD = "gmail_password"
GREEN_LED = 23
RED_LED = 18

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(GREEN_LED, GPIO.OUT)
GPIO.setup(RED_LED, GPIO.OUT)

# First flash both leds so you can check your connection
for i in range(5):
 GPIO.output(GREEN_LED, True)
 GPIO.output(RED_LED, True)
 time.sleep(0.5)
 GPIO.output(GREEN_LED, False)
 GPIO.output(RED_LED, False)
 time.sleep(0.5)

# This is the main loop, chek mail and turn on/off LED's
while True:
 mailcount = int(feedparser.parse("https://" + USERNAME + ":" + PASSWORD +"@mail.google.com/gmail/feed/atom")["feed"]["fullcount"])
 if ( mailcount >= 1):
  GPIO.output(GREEN_LED, True)
  GPIO.output(RED_LED, False)
 else:
  GPIO.output(GREEN_LED, False)
  GPIO.output(RED_LED, True)
 time.sleep(10)
Kopplingsdäck för lysdioder

Kopplingsdäck för lysdioder

Morse på pajen

Raspberry Pi med Lysdiod

Raspberry Pi med Lysdiod

Idag kom ett litet paket från lawicel. jag hade beställt en JTAG för arm, som jag inte tänker testa just nu och ett adapter-kort till Raspberry Pi, som byggsats. En hel del lödningar och testa att alla pinnar var som de skulle. Det är lite pilligt men tar man det lugnt och försiktigt så är det inte svårt. Sedan kopplade jag en lysdiod att testa alla pinnarna med. Vist var det mycket enklare med ett multiverktyg att kolla alla lödningar. Till slut fungerade all pinnarna. Efter som lödandet tagit lite tid fick det bara blir en enkel test. Hittade en beskrivning på ett morse skickade system.

kopplingsschema

Kopplingschema för diod och Pi

Det är en enkel koppling, ett motstånd mellan jord och en lysdiod, lysdioden till en GPIO pinne. Man kan sedan styra GPIO’pinnen med hjälp av ett litet program. Exemplet var i Python, för att komma åt GPIO registerna måste man dock köra som root. I alla fall på default installationen, jag kör Occidentalis, en variant av Raspberrian från Adafruit, på det kortet just nu.

Sedan tog jag morse exemplet på sidan ovan och gjorde några små omfaktureringar på det.

PieLed_bb

MORSECODEMAP = {
  ' ': ' ', "'": '.----.', '(': '-.--.-', ')': '-.--.-', ',': '--..--',
    '-': '-....-', '.': '.-.-.-', '/': '-..-.', '0': '-----', '1': '.----',
    '2': '..---', '3': '...--', '4': '....-', '5': '.....', '6': '-....',
    '7': '--...', '8': '---..', '9': '----.', ':': '---...', ';': '-.-.-.',
    '?': '..--..', 'A': '.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.', 'D': '-..',
    'E': '.', 'F': '..-.', 'G': '--.', 'H': '....', 'I': '..', 'J': '.---',
    'K': '-.-', 'L': '.-..', 'M': '--', 'N': '-.', 'O': '---', 'P': '.--.',
    'Q': '--.-', 'R': '.-.', 'S': '...', 'T': '-', 'U': '..-', 'V': '...-',
    'W': '.--', 'X': '-..-', 'Y': '-.--', 'Z': '--..', '_': '..--.-'
}

def tomorseletter(letter):
  try:
    return MORSECODEMAP[letter.upper()]
  except KeyError:
    return ''

def morsestring(string):
  return " ".join( [tomorseletter(letter) for letter in list(string)] )

if __name__ == '__main__':
  import RPi.GPIO as GPIO
  import time

  def flash(len):
    GPIO.output(ledPin,GPIO.HIGH)
    time.sleep(len)
    GPIO.output(ledPin,GPIO.LOW)
    time.sleep(0.2)

  def dot():
    flash(0.2)

  def dash():
    flash(0.5)

  ledPin=17
  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  GPIO.setup(ledPin,GPIO.OUT)

  while True:
    input = raw_input('What would you like to send? ')
    for symbol in morsestring(input):
      if symbol == '-':
        dash()
      elif symbol == '.':
        dot()
      else:
        time.sleep(0.5)

Göra det enklare.

6DA6DDC8-F395-4532-8A75-2EF035F50428 SnabbkopplingAtt koppla in displayen på kopplingsdäcket var ganska jobbigt.  Efter att ha tittat på lite pi till kopplingsdäck kom jag på att man skulle kunna göra skälv och få ihop det enklare. Fick tag på en hålplatta, och ett par stiftlister. Genom att bara löda på dessa och en massa korta sladdar fick jag en liten platta med 2×5 stift för displayen och 10 på en rad till kopplingsbordet. Det blev mycket enklare att koppla in och ur displayen.

Förutom att det var enklare, renare och gick åt mycket mindre sladdar på kopplingsdäcket var blev det samma Arduino program som igår.

Arduino, nu med knappar.

Kopplingsschema tryckknapp

Kopplingsschema tryckknapp

Att bara skriva ut tid är ju lite lite, det kan behövas lite mer. Till exempel att man tar emot två knappar, för föregående och nästa. Att koppla in tryck-knappar är lite speciellt. När man kopplar in inläsnings pinnar måste man se still att de har en fast potensial så att när de inte är intryckta spänningen är 0 volt. Det finns en artikel om hur man kopplar detta i början av Ardunio nybörjarkurserna.

Att koppla in detta extra i den förra uppkopplingen var ganska enkelt. Dock lyckades jag göra två små missar på koppligsdäcket och fick göra lite felsökning, först missade jag att dra över +5 till andra sidan, och dessutom satta jag ena tryckknappens plus på fel rad. Det gick i alla fall ganska fort att lösa sen biten.

Tryckknappar till Arduino

Tryckknappar till Arduino

För att kunna växla text med tryckknapparna behövs det betydligt mycket mer kod än tidigare. Jag börjar redan nu sakna ett lite mer kraftfullt språk, en smula objekt orientering och ett enkelt unit-test system. Programmet behöver nu i Setup() funktionen säga att de två pinnarna vi kopplat tryckknappar till skall vara indata. Samt att vi behöver sätta upp tre strängar. Det behöver vara minst tre för att man skall kunna skilja på nästa och föregående. I detta test exempel är det tre statiskt lagrade strängar i en array.

Dessutom behöver vi i loopen läsa ut om knappen är ned tryckt eller ej, detta sker men funktionen digitalRead(), jag har sedan skrivit en liten funktions för att samla koden som hanterar att knappen är nedtryckt. Att det blev en funktion är den bit av omfakturering från två nästan lika if-satser.

#include <LiquidCrystal.h>
// LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) e.g. Where the pins are on the Arduino
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int nextPin = 6;
const int prevPin = 7;
int nextLastState = LOW;
int prevLastState = LOW;
unsigned int textIndex = 0;
const int textExtries = 3;
char texts[3][30] = {
 { "blog.balp.nu/?p=540" },
 { "Hello World!" },
 { "12345678901234567890" }
};

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(nextPin, INPUT);
 pinMode(prevPin, INPUT);
 lcd.begin(20, 2);
 Serial.println("Setup()");
}

void buttonPressed(int state, int prevLastState, int change)
{
 if(state != prevLastState && state == HIGH) {
  if( textIndex == 0 && change < 0) {
   textIndex = textExtries+change;
  } else {
   textIndex = ( textIndex + change ) % textExtries ;
  }
  lcd.clear();
  Serial.println("buttonPressed()");
  Serial.println(textIndex);
 }
}

void loop() {
 String time = String(millis()/1000, BIN);
 lcd.setCursor(10 - (time.length()/2), 1);
 lcd.print(time);

 int nextButtonState = digitalRead(nextPin);
 int prevButtonState = digitalRead(prevPin); 

 buttonPressed(nextButtonState, nextLastState, 1);
 buttonPressed(prevButtonState, prevLastState, -1);

 nextLastState = nextButtonState;
 prevLastState = prevButtonState;
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(texts[textIndex]);
}

Arduino, Hello World.

Displayen igång och visar hello world

Displayen igång och visar hello world

Jag ville lära mig lite om GPIO på Raspery Pi:en.  Tanken var att koppla in en LCD-skärm som jag hittade in en låda hemma. När jag började gräva kunde jag inte hitta någon IDE-kabel utan ”key”. Så att det gick att få ut GPIO pinnarna på Pi’n från. Dock ville jag fortfarande lista ut hur LCD:n fungerade. Så jag tog fram min Arduino och använde den istället. Tittade runt lite och hittade ett program Fritzing, där man kunde göra kopplings schema och enkelt planera ett kopplingdäck.

De flesta LDC:er har ett liknade interface, ett Hitachi HD44780. Kollingen som behövs är.

LCD pin # Arduino Kommentar
VSS 1 Power GND Ground
VDD 2 Power +5v +5v
V0 3 Kontrast
RS 4 digital pin 12
R/W 5 ground
Enable 6 digital pin 11
D4 11 digital pin 5
D5 12 digital pin 4
D6 13 digital pin 3
D7 14 digital pin 2

Jag gjorde en layout i Fritzing för hur jag skulle koppla, som jag nu sedan modifierat lite med anpassningar för hur det blev givet att en del kopplingar fick göras med de sladdar jag hade tillgängliga, min ful inkoppling av flat-kablen till kopplingsdäcket.

Kollningsöverblick

Arduino till LCD

Det är definitivt petigt att få in LCD kablarna, det vore bättre att göra en konverter. Till Arduinon finns ett enkelt färdigt bibliotek för att programera mot denna typ av LCD:er. Från exemplet gjorde jag ett program som skrev url:en till detta inlägg, och under det en binär klocka med antalet sekunder sedan arduinon startades.

#include  <LiquidCrystal.h>
// LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) Where the pins are on the Arduino
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(20, 2);
  lcd.print("blog.balp.nu/?p=540");
}

void loop() {
  String time = String(millis()/1000, BIN);
  lcd.setCursor(10 - (time.length()/2), 1);
  lcd.print(time);
}